Personvernerklæring om 22Betting

Generelle bestemmelser

Denne policyen definerer prosedyren for behandling av personopplysninger og tiltak for å sikre sikkerheten til personopplysninger utført av 22Beting (heretter kalt «operatøren»).

 1. Operatøren setter som hovedmålet og betingelsen for sin aktivitet overholdelse av menneskelige og borgeres rettigheter og friheter ved behandling av personopplysningene.
 2. Denne policyen til operatøren i forhold til behandling av personopplysninger (heretter – policyen) gjelder for all informasjon som operatøren kan få om besøkende på nettstedet https://xxbeting.com.

Grunnleggende begreper som brukes i retningslinjene

 1. Automatisert behandling av personopplysninger på 22beting er behandling av personopplysninger ved hjelp av datautstyr.
 2. Blokkering av personopplysninger på 22 -betting er midlertidig avslutning av behandling av personopplysninger (unntatt når behandlingen er nødvendig for å klargjøre personopplysninger).
 3. Nettsted betyr et sett med grafisk og informasjonsmateriell og databaser, som gjør dem tilgjengelige på Internett på https://xxbeting.com.
 4. Informasjonssystem for personopplysninger er et sett med personopplysninger som finnes i databaser med personopplysninger og informasjonsteknologi for å sikre behandling av dem.
 5. Identifikasjon av personopplysninger på 22beting er handlinger, som det er umulig å fastslå uten bruk av tilleggsinformasjon.
 6. Behandling av personopplysninger på 22beting er enhver handling (operasjon) eller et sett med handlinger (operasjoner), utført med eller uten bruk av automatiseringsmidler med personopplysninger, systematisering, akkumulering, lagring, oppdatering, bruk, overføring (distribusjon, levering) , blokkering, ødeleggelse av personopplysninger.
 7. Personopplysninger – all informasjon som er direkte eller indirekte knyttet til en spesifikk eller identifiserbar bruker av nettstedet https://xxbeting.com.
 8. Personopplysninger, autorisert av gjenstanden for personopplysninger for distribusjon – personopplysninger, tilgang til som gis av gjenstanden for personopplysninger ved å gi samtykke til behandling av personopplysninger, autorisert av gjenstanden for personopplysninger for distribusjon på den måten som er foreskrevet ved lov om personopplysninger (heretter – personopplysninger, autorisert for distribusjon).
 9. Bruker – enhver besøkende til https://xxbeting.com nettsted.
 10. Levering av personopplysninger er handlinger for å avsløre personopplysninger til en bestemt person eller en bestemt krets av mennesker.
 11. Formidling av personopplysninger er enhver handling som tar sikte på å utlevere personopplysninger til et ubestemt antall personer eller for å gjøre offentligheten kjent med personopplysninger.
 12. Grenseoverføring av personopplysninger er overføring av personopplysninger fra 22beting til en fremmed stats territorium til en utenlandsk myndighet, utenlandsk person eller juridisk enhet.
 13. Ødeleggelse av personopplysninger er enhver handling, som følge av at personopplysninger blir ødelagt uigenkallelig med umulighet til å gjenopprette innholdet av personopplysninger i informasjonssystemet til personopplysninger og (eller) ødelagte medieopplysninger.

Operatørens grunnleggende rettigheter og plikter

 1. 22Betting har rett:

– Å innhente pålitelig informasjon og/eller dokumenter som inneholder personopplysninger fra emnet for personopplysninger;

– I tilfelle personopplysningssubjektet har trukket tilbake sitt samtykke til databehandlingen, skal operatøren ha rett til å fortsette behandlingen av personopplysninger uten samtykke fra personopplysningssubjektet;

– Uavhengig bestemme sammensetningen og listen over tiltak som er nødvendige og tilstrekkelige for å sikre oppfyllelsen av forpliktelsene gitt av personopplysningsloven og regelverket vedtatt i samsvar med den.

2. 22beting skal:

– Gi gjenstanden for personopplysninger, på hans/hennes forespørsel, informasjon knyttet til behandlingen av hans/hennes personopplysninger;

– svare på forespørsler og forespørsler fra subjekter av personopplysninger og deres juridiske representanter, i samsvar med kravene i loven om personopplysninger;

– Publisere eller på annen måte gi ubegrenset tilgang til disse retningslinjene for behandling av personopplysninger

– Ta juridiske, organisatoriske og tekniske tiltak for å beskytte personopplysninger mot uautorisert eller utilsiktet tilgang, ødeleggelse, modifikasjon, blokkering, kopiering, levering, distribusjon av personopplysninger, samt andre ulovlige handlinger i forhold til personopplysninger

– Beslaglegge overføring (distribusjon, tilveiebringelse, tilgang) av personopplysninger, slutte å behandle og ødelegge personopplysninger på den måten og i tilfellene som er fastsatt i personopplysningsloven.

Grunnleggende rettigheter og plikter for personer med personopplysninger

1. Personopplysninger har rett til:

– For å motta informasjon knyttet til behandlingen av deres personopplysninger, unntatt i tilfeller gitt av føderale lover. Informasjon gis til emnet for personopplysninger av operatøren i en tilgjengelig form;

– å kreve at operatøren oppklarer sine personopplysninger, blokkerer eller ødelegger dem hvis personopplysningene er ufullstendige, utdaterte, unøyaktige, ulovlig innhentet eller ikke er nødvendige for det angitte formålet med behandlingen, samt å ta lovpålagte tiltak for å beskytte rettighetene deres ;

– å fremme vilkåret om forhåndssamtykke i behandlingen av personopplysninger for å markedsføre produkter, verk og tjenester på markedet

– Å klage til den kompetente myndigheten for beskyttelse av rettighetene til personopplysninger eller i retten mot ulovlige handlinger eller unnlatelser fra operatøren i behandlingen av deres personopplysninger.

2. Personers personopplysninger skal:

– Gi operatøren pålitelige data om seg selv;

– Informer operatøren om klargjøringen (oppdatering, endring) av deres personlige data.

22beting kan behandle følgende personopplysninger om brukeren

 1. Etternavn, fornavn, mellomnavn.
 2. Epostadresse. 
 3. Telefonnummer. 
 4. Nettstedet samler og behandler også upersonlige besøkendes data (inkludert informasjonskapsler) ved bruk av internettstatistikk.
 5. Operatøren behandler ikke spesielle kategorier av personopplysninger knyttet til rase, etnisitet, politiske synspunkter, religiøs eller filosofisk overbevisning og intimt liv.
 6. Samtykket til behandling av personopplysninger som er tillatt for distribusjon, gir brukeren direkte til operatøren.
 7. Operatøren er forpliktet innen tre virkedager fra mottakelse av ovennevnte samtykke fra brukeren til å publisere informasjon om behandlingsvilkårene, eksistensen av forbud og vilkår for behandling av personopplysninger som er tillatt for distribusjon til et ubegrenset antall personer.

Prinsipper for behandling av personopplysninger

Behandling av personopplysninger skal være lovlig og rettferdig.

 1. Behandlingen av personopplysninger er begrenset til å oppnå spesifikke, forhåndsbestemte og legitime formål. Behandling av personopplysninger som er uforenlig med formålene med innsamling av personopplysninger er ikke tillatt.
 2. Bare personopplysninger som oppfyller formålet med behandlingen skal behandles.
 3. Innholdet og omfanget av behandlede personopplysninger skal være i samsvar med de angitte behandlingsformålene. Behandlede personopplysninger skal ikke være for store i forhold til de angitte behandlingsformålene.
 4. Ved behandling av personopplysninger skal det sikres nøyaktighet av personopplysninger, tilstrekkelighet og om nødvendig relevans i forhold til formålet med behandling av personopplysninger. Operatøren skal treffe nødvendige tiltak og/eller sikre at de blir tatt for å fjerne eller avklare ufullstendige eller unøyaktige data.

Formål med behandling av personopplysninger

 1. Formålet med behandlingen av brukerens personopplysninger:

– Informere brukeren ved å sende e-post fra 22beting;

– gi brukeren tilgang til tjenestene, informasjonen og/eller materialet på nettstedet https://xxbeting.com.

2. 22beting har også rett til å sende brukeren varsler om nye produkter og tjenester, spesialtilbud og ulike arrangementer. Brukeren kan alltid nekte å motta informasjonsmeldinger ved å sende en e -post til operatøren på [email protected] med merknaden «Avslå varsler om nye produkter og tjenester og spesialtilbud».

Juridisk grunnlag for behandling av personopplysninger

 1. Det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger av operatøren er

– kontrakter inngått mellom operatøren og gjenstanden for personopplysninger;

– Føderale lover og andre forskrifter innen beskyttelse av personopplysninger;

– Brukernes samtykke til behandling av deres personopplysninger, til behandling av personopplysninger som er tillatt for distribusjon.

2. Operatøren behandler brukerens personopplysninger kun dersom brukeren fyller ut og/eller sender dem selvstendig gjennom spesialskjemaene på nettsiden https://xxbeting.com eller sendt til operatøren via e-post.

3. Operatøren behandler upersonlige data om brukeren hvis det er tillatt i innstillingene til brukerens nettleser (lagring av informasjonskapsler og bruk av JavaScript-teknologi er aktivert).

4. Personen for personopplysninger bestemmer uavhengig av å gi sine personopplysninger og gir samtykke fritt, villig og i sin egen interesse.

Vilkår for behandling av personopplysninger

 1. Behandling av personopplysninger skal være betinget av samtykke fra den personopplysninger for behandling av hans/hennes personopplysninger.
 2. Behandling av personopplysninger skal være nødvendig for utførelse av en avtale, en part som eller en mottaker eller garantist som den registrerte er en part under, samt for inngåelse av en avtale på initiativ av den personopplysninger eller en avtale der den registrerte vil være en mottaker eller garantist.
 3. Behandling av personopplysninger er nødvendig for å utøve rettighetene og de legitime interessene til operatøren eller tredjeparter eller for å oppnå sosialt viktige mål, forutsatt at dette ikke krenker rettighetene og frihetene til personopplysningene.
 4. Personopplysninger skal behandles dersom tilgang til slike data gis til et ubegrenset antall personer av eller på forespørsel fra den personopplysningspliktige (heretter «offentlig tilgjengelige personopplysninger»).
 5. Behandling av personopplysninger som er underlagt offentliggjøring eller obligatorisk avsløring i samsvar med føderal lov.

Fremgangsmåte for innsamling, lagring, overføring og annen behandling av personopplysninger

Sikkerheten til personopplysninger som behandles av 22beting er sikret ved å implementere juridiske, organisatoriske og tekniske tiltak som er nødvendige for å fullt ut oppfylle kravene i gjeldende lovgivning innen beskyttelse av personopplysninger.

 1. Operatøren gir sikkerhet for personopplysninger og tar alle mulige tiltak som utelukker uautoriserte personers tilgang til personopplysninger.
 2. Personopplysningene til brukeren skal under ingen omstendigheter overføres til tredjeparter, bortsett fra i tilfeller knyttet til implementering av gjeldende lovgivning eller hvis personen til personopplysninger har gitt samtykke til operatøren for å overføre data til en tredjepart til oppfylle forpliktelser i henhold til en sivilrettslig kontrakt.
 3. Ved identifisering av unøyaktigheter i personopplysningene kan brukeren oppdatere dem på egen hånd ved å sende en melding til 22beting e-postadressen [email protected] med en merknad «Oppdatering av personopplysninger».
 4. Behandlingsperioden for personopplysninger bestemmes ved å oppnå formålene personopplysningene ble samlet inn for, med mindre et annet vilkår er fastsatt av kontrakten eller gjeldende lov.

Brukeren kan når som helst trekke tilbake sitt samtykke til behandling av personopplysninger ved å sende en melding via e-post til operatørens e-postadresse [email protected], merket «Tilbakekalling av samtykke til behandling av personopplysninger»

Listen over handlinger utført av operatøren med de mottatte personopplysningene

 1. Operatøren samler inn, registrerer, systematiserer, akkumulerer, lagrer for å klargjøre (oppdateringer, endringer), trekker ut, bruker, overfører (distribusjon, levering, tilgang), depersonaliserer, blokkerer, sletter og ødelegger personlige data.
 2. Operatøren utfører automatisk behandling av personopplysninger med eller uten mottak og/eller overføring av mottatt informasjon via informasjons- og telekommunikasjonsnettverk.

Grenseoverskridende overføring av personopplysninger

 1. Operatøren er forpliktet til å sørge for at det fremmede landet, til det territoriet som overføringen av personopplysninger skal utføres til, gir pålitelig beskyttelse av personopplysningers rettigheter før man starter grenseoverskridende overføring av personopplysninger.
 2. Grenseverdi overføring av personopplysninger til utlandet, som ikke oppfyller kravene ovenfor, kan bare utføres hvis den registrerte skriftlig samtykker i overføring av personopplysningene sine og/eller utførelsen av kontrakten, som den registrerte er en part i.

Taushetsplikt for personopplysninger

Operatøren og andre personer som har fått tilgang til personopplysninger er forpliktet til ikke å avsløre for tredjeparter og ikke å spre personopplysninger uten samtykke fra personen som har personopplysninger, med mindre annet er bestemt av føderal lov.

Sluttbestemmelser

 1. Brukeren kan få forklaringer på spørsmål av interesse angående behandling av personopplysningene sine ved å kontakte operatøren på e-post på [email protected].
 2. Den nåværende versjonen av retningslinjene er fritt tilgjengelig på Internett på https://xxbeting.com/privacy.
22 beting
22Bet