Polityka prywatności na 22Beting

Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka określa procedurę przetwarzania danych osobowych oraz środki zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych podejmowane przez 22Beting (dalej „Operator”).

 1. Operator za główny cel i warunek swojej działalności stawia przestrzeganie praw i wolności człowieka i obywatela przy przetwarzaniu danych osobowych.
 2. Niniejsza polityka Operatora w zakresie przetwarzania danych osobowych (dalej – Polityka) dotyczy wszelkich informacji, które Operator może uzyskać o osobach odwiedzających serwis https://xxbeting.com.

Podstawowe pojęcia stosowane w Polityce

 1. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych w 22beting to przetwarzanie danych osobowych za pomocą sprzętu komputerowego.
 2. Zablokowanie danych osobowych w 22beting to czasowe zaprzestanie przetwarzania danych osobowych (z wyjątkiem sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wyjaśnienia danych osobowych).
 3. Serwis oznacza zbiór materiałów graficznych, informacyjnych oraz baz danych, udostępniających je w Internecie pod adresem: https://xxbeting.com.
 4. Informatyczny system danych osobowych to zbiór danych osobowych zawartych w bazach danych osobowych oraz technologii informatycznej zapewniającej ich przetwarzanie.
 5. Identyfikacja danych osobowych na 22beting to działania, w wyniku których nie da się ustalić bez wykorzystania dodatkowych informacji.
 6. Przetwarzanie danych osobowych w 22beting to dowolna czynność (operacja) lub zestaw czynności (operacji), wykonywana z użyciem lub bez użycia środków automatyzacji z danymi osobowymi, usystematyzowanie, gromadzenie, przechowywanie, aktualizowanie, wykorzystywanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie) , blokowanie, niszczenie danych osobowych.
 7. Dane osobowe – wszelkie informacje odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do konkretnego lub możliwego do zidentyfikowania użytkownika serwisu https://xxbeting.com.
 8. Dane osobowe upoważnione przez podmiot danych osobowych do rozpowszechniania – dane osobowe, do których dostęp zapewnia podmiot danych osobowych poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, które podmiot danych osobowych upoważnił do rozpowszechniania w określony sposób ustawą o danych osobowych (dalej – dane osobowe, dopuszczone do rozpowszechniania).
 9. Użytkownik – każdy odwiedzający Serwis https://xxbeting.com Strona internetowa.
 10. Udostępnianie danych osobowych to działania mające na celu ujawnienie danych osobowych określonej osobie lub określonemu kręgowi osób.
 11. Rozpowszechnianiem danych osobowych jest każde działanie mające na celu ujawnienie danych osobowych nieokreślonemu kręgowi osób lub zapoznanie opinii publicznej z danymi osobowymi.
 12. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych to przekazanie danych osobowych z 22bet na terytorium obcego państwa do zagranicznego organu, zagranicznej osoby fizycznej lub prawnej.
 13. Niszczeniem danych osobowych jest każde działanie, w wyniku którego dane osobowe zostają bezpowrotnie zniszczone z niemożliwością dalszego odtworzenia zawartości danych osobowych w informatycznym systemie danych osobowych i (lub) zniszczonych nośnikach danych osobowych.

Podstawowe prawa i obowiązki Operatora

 1. 22bet ma prawo:

– uzyskania od podmiotu danych osobowych wiarygodnych informacji i/lub dokumentów zawierających dane osobowe;

– W przypadku cofnięcia przez osobę, której dane dotyczą, zgody na przetwarzanie danych, Operator jest uprawniony do dalszego przetwarzania danych osobowych bez zgody osoby, której dane dotyczą;

– Samodzielnego określenia składu i wykazu środków niezbędnych i wystarczających do zapewnienia wykonania obowiązków przewidzianych przez ustawę o ochronie danych osobowych oraz przepisy przyjęte na jej podstawie.

2. Zakłady zakładają:

– udzielenia podmiotowi danych osobowych, na jego żądanie, informacji związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych;

– odpowiadać na prośby i zapytania osób, których dane dotyczą, oraz ich przedstawicieli ustawowych, zgodnie z wymogami Ustawy o Danych Osobowych;

– Opublikuj lub w inny sposób zapewnij nieograniczony dostęp do niniejszej Polityki dotyczącej przetwarzania danych osobowych

– podjąć środki prawne, organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych przed nieupoważnionym lub przypadkowym dostępem, zniszczeniem, modyfikacją, blokowaniem, kopiowaniem, dostarczaniem, rozpowszechnianiem danych osobowych, a także innymi nielegalnymi działaniami w stosunku do danych osobowych

– Zająć przekazanie (dystrybucję, udostępnienie, dostęp) danych osobowych, zaprzestać ich przetwarzania i zniszczyć dane osobowe w sposób iw przypadkach przewidzianych w ustawie o danych osobowych.

Podstawowe prawa i obowiązki podmiotów danych osobowych

1. Podmioty danych osobowych mają prawo:

– Aby otrzymywać informacje dotyczące przetwarzania ich danych osobowych, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo federalne. Informacje są przekazywane podmiotowi danych osobowych przez operatora w przystępnej formie;

– żądania od operatora wyjaśnienia swoich danych osobowych, zablokowania ich lub zniszczenia, jeżeli dane osobowe są niekompletne, nieaktualne, niedokładne, pozyskane nielegalnie lub zbędne do zamierzonego celu przetwarzania, a także do podjęcia ustawowych środków w celu ochrony swoich praw ;

– do postawienia warunku uprzedniej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu promowania produktów, prac i usług na rynku

– Skargi do właściwego organu ochrony praw osób, których dane dotyczą, lub do sądu na niezgodne z prawem działania lub zaniechania Operatora przy przetwarzaniu ich danych osobowych.

2. Podmioty danych osobowych:

– Podania Operatorowi wiarygodnych danych o sobie;

– Poinformować Operatora o sprostowaniu (uaktualnieniu, modyfikacji) swoich danych osobowych.

22beting może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika:

 1. Nazwisko, imię, drugie imię.
 2. Adres e-mail. 
 3. Numer telefonu. 
 4. Serwis zbiera i przetwarza również bezosobowe dane odwiedzających (w tym pliki cookies) za pomocą internetowych serwisów statystycznych.
 5. Operator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych odnoszących się do rasy, pochodzenia etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych oraz życia intymnego.
 6. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dopuszczonych do rozpowszechniania Użytkownik udziela bezpośrednio Operatorowi.
 7. Operator zobowiązuje się w terminie trzech dni roboczych od otrzymania powyższej zgody Użytkownika do opublikowania informacji o warunkach przetwarzania, istnieniu zakazów i warunków przetwarzania danych osobowych dopuszczonych do rozpowszechniania nieograniczonej liczbie osób.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych będzie zgodne z prawem i rzetelne.

 1. Przetwarzanie danych osobowych ogranicza się do osiągnięcia określonych, z góry określonych i prawnie uzasadnionych celów. Niedozwolone jest przetwarzanie danych osobowych, które jest niezgodne z celami zbierania danych osobowych.
 2. Przetwarzane będą wyłącznie dane osobowe, które spełniają cele przetwarzania.
 3. Treść i zakres przetwarzanych danych osobowych musi być zgodny z podanymi celami przetwarzania. Przetwarzane dane osobowe nie mogą być nadmierne w stosunku do podanych celów przetwarzania.
 4. Przy przetwarzaniu danych osobowych zapewnia się dokładność danych osobowych, ich wystarczalność oraz, w razie potrzeby, adekwatność do celu przetwarzania danych osobowych. Operator podejmuje niezbędne środki i/lub zapewnia, że są one podejmowane w celu usunięcia lub wyjaśnienia niekompletnych lub niedokładnych danych.

Cele przetwarzania danych osobowych

 1. Cel przetwarzania danych osobowych Użytkownika:

– Informowanie Użytkownika poprzez wysyłanie e-maili z 22beting;

– zapewnienie Użytkownikowi dostępu do usług, informacji i/lub materiałów zawartych w serwisie https://xxbeting.com.

2. 22beting ma również prawo do wysyłania Użytkownikowi powiadomień o nowych produktach i usługach, ofertach specjalnych oraz różnych wydarzeniach. Użytkownik zawsze może odmówić otrzymywania wiadomości informacyjnych wysyłając wiadomość e-mail do Operatora na adres: 22zakł[email protected] z dopiskiem „Odrzuć powiadomienia o nowych produktach i usługach oraz ofertach specjalnych”.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Operatora są:

– umowy zawarte między operatorem a podmiotem danych osobowych;

– Ustawy federalne i inne regulacje w zakresie ochrony danych osobowych;

– Zgoda Użytkowników na przetwarzanie ich danych osobowych, na przetwarzanie danych osobowych dopuszczonych do rozpowszechniania.

2. Operator przetwarza dane osobowe Użytkownika tylko wtedy, gdy Użytkownik samodzielnie je wypełni i/lub prześle za pomocą specjalnych formularzy znajdujących się na stronie https://xxbeting.com lub przesłane do Operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Operator przetwarza dane bezosobowe o Użytkowniku, jeżeli jest to dozwolone w ustawieniach przeglądarki Użytkownika (włączona jest możliwość zapisywania plików cookies oraz obsługi technologii JavaScript).

4. Podmiot danych osobowych samodzielnie decyduje o udostępnieniu swoich danych osobowych i wyraża zgodę dobrowolnie, dobrowolnie i we własnym interesie.

Warunki przetwarzania danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się za zgodą osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie jej danych osobowych.
 2. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną lub beneficjentem lub poręczycielem, którego stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak również do zawarcia umowy z inicjatywy osoby, której dane dotyczą lub umowy, na mocy której osoba, której dane dotyczą, będzie beneficjentem lub gwarantem.
 3. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji praw i prawnie uzasadnionych interesów operatora lub osób trzecich lub do realizacji ważnych społecznie celów, o ile nie narusza to praw i wolności podmiotu danych osobowych.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane, jeżeli dostęp do tych danych zostanie udzielony nieograniczonej liczbie osób przez lub na żądanie osoby, której dane dotyczą (dalej „publicznie dostępne dane osobowe”).
 5. Przetwarzanie danych osobowych podlegających publikacji lub obowiązkowemu ujawnieniu zgodnie z prawem federalnym.

Procedura gromadzenia, przechowywania, przekazywania i innego przetwarzania danych osobowych

Bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez 22beting zapewniamy poprzez wdrożenie środków prawnych, organizacyjnych i technicznych niezbędnych do pełnego spełnienia wymagań obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

 1. Operator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych i podejmuje wszelkie możliwe środki, które uniemożliwiają dostęp do danych osobowych osobom nieuprawnionym.
 2. Dane osobowe Użytkownika nie będą w żadnym wypadku przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem przypadków związanych z wdrażaniem obowiązujących przepisów lub gdy podmiot danych osobowych wyraził zgodę na przekazanie Operatorowi danych podmiotowi trzeciemu. wypełniania obowiązków wynikających z umowy cywilnoprawnej.
 3. W przypadku stwierdzenia nieścisłości w danych osobowych Użytkownik może je samodzielnie zaktualizować, wysyłając powiadomienie na adres e-mail 22beting 22zakł[email protected] z dopiskiem „Aktualizacja danych osobowych”.
 4. Termin przetwarzania danych osobowych określany jest przez realizację celów, dla których dane osobowe zostały zebrane, chyba że umowa lub obowiązujące przepisy prawa przewidują inny termin.

Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie powiadomienia drogą elektroniczną na adres e-mail Operatora 22zakł[email protected], z dopiskiem „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych”

Lista czynności wykonanych przez Operatora z otrzymanymi danymi osobowymi

 1. Operator gromadzi, rejestruje, systematyzuje, gromadzi, przechowuje w celu wyjaśnienia (aktualizacje, zmiany), wyodrębnia, wykorzystuje, przekazuje (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), depersonalizuje, blokuje, usuwa i niszczy dane osobowe.
 2. Operator dokonuje automatycznego przetwarzania danych osobowych z odbiorem lub bez odbioru i/lub przekazywania otrzymanych informacji za pośrednictwem sieci informacyjnych i telekomunikacyjnych.

Transgraniczny transfer danych osobowych

 1. Operator ma obowiązek upewnić się, że państwo obce, na terytorium którego ma nastąpić przekazanie danych osobowych, zapewnia rzetelną ochronę praw osób, których dane dotyczą, przed rozpoczęciem transgranicznego przekazywania danych osobowych.
 2. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych za granicę, które nie spełniają powyższych wymogów, może być realizowane wyłącznie w przypadku pisemnej zgody osoby, której dane dotyczą na transgraniczne przekazywanie swoich danych osobowych i/lub wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

Poufność danych osobowych

Operator oraz inne osoby, które uzyskały dostęp do danych osobowych są zobowiązane do nieujawniania osobom trzecim i nie rozpowszechniania danych osobowych bez zgody podmiotu danych osobowych, chyba że prawo federalne stanowi inaczej.

Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik może uzyskać wszelkie wyjaśnienia w interesujących go kwestiach dotyczących przetwarzania jego danych osobowych, kontaktując się z Operatorem za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem 22zakł[email protected].
 2. Aktualna wersja Polityki jest dostępna bezpłatnie w Internecie pod adresem: https://xxbeting.com/privacy.
22obstawianie
22Bet Casino